‘சேவைகள்’

“10.000/-” மருத்துவ உதவி – தூத்துக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 9:54

தொகை OR பொருள்: 10.000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஹாஜிராநிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-2015கிளை: தூத்துக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS;3800″ கல்வி உதவி – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 20:04

தொகை OR பொருள்: RS;3800வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Salihamaநிகழ்ச்சி தேதி: 6/11/15கிளை: cuddalore OTநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“90” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – நியூ சினையா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 20:01

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 90சிறப்பு அழைப்பாளர்: சவுத் அல் அனசி, KFMC இரத்த வங்கி மேலாளர்நிகழ்ச்சி தேதி: 13-11-2015கிளை: நியூ சினையாபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:46

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாகுல்ஹமிதுநிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வீல்சேர்” மருத்துவ உதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:45

தொகை OR பொருள்: வீல்சேர்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோநிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/15கிளை: போத்தனூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – சுளேஸ்வரன்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:45

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஜிபுர்ரஹ்மான்நிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/15கிளை: சுளேஸ்வரன்பட்டிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – GMநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:43

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இஸ்மாயில் கான்நிகழ்ச்சி தேதி: 12/11/15கிளை: GMநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:39

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இஸ்மாயில்நிகழ்ச்சி தேதி: 10/11/15கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:38

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துல்லத்திப்நிகழ்ச்சி தேதி: 10/11/15கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:38

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜாபிர்நிகழ்ச்சி தேதி: 10/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்