‘சேவைகள்’

பெருங்குடி கிளை ரூபாய் 21255 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்

பெருங்குடி கிளை ரூபாய் 21255 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 0:17

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பெருங்குடி கிளை  சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21255 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 7200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வெட்டுவாங்கேணி கிளை 

ரூபாய் 7200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வெட்டுவாங்கேணி கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 22:35

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் வெட்டுவாங்கேணி கிளை   சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 7200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 57918 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காஞ்சிபுரம் கிளை

ரூபாய் 57918 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காஞ்சிபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 22:33

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை  சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 57918 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 6600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அச்சரபாக்கம் கிளை 

ரூபாய் 6600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அச்சரபாக்கம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 22:19

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் அச்சரபாக்கம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 6600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 66650 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கல்பாக்கம் கிளை

ரூபாய் 66650 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கல்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 22:16

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 66650 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16360 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  உத்திரமேரூர் கிளை

ரூபாய் 16360 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – உத்திரமேரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 22:08

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் உத்திரமேரூர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16360 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 45850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ரூபாய் 45850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 22:06

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 45850 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - மேடவாக்கம் கிளை  

ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மேடவாக்கம் கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 22:00

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மேடவாக்கம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 12000 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் மறைமலைநகர் கிளை

ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் மறைமலைநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 21:55

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மறைமலைநகர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 9100 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 55230 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கானத்தூர்  கிளை

ரூபாய் 55230 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கானத்தூர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 21:53

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர்  கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 55230 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்