‘சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:23

என்ன பணி: கரும்பலகை தாவாநிகழ்ச்சி தேதி: 03.12.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:22

என்ன பணி: நவம்பர் மாத கணக்கு வழக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 01.12.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:22

என்ன பணி: கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 29.11.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மாஸ்கான்சாவடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:15

என்ன பணி: பெண்கள் பயான்-உரை ஜூபைர்நிகழ்ச்சி தேதி: 13-01-2016கிளை: மாஸ்கான்சாவடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி மற்றும் இறைச்சி” நிவாரண உதவி – கடையநல்லூர் பஜார்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:14

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி மற்றும் இறைச்சிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 20நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பஜார்கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நத்தம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:22

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு குலுதாவநிகழ்ச்சி தேதி: 13/1/16கிளை: நத்தம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3500” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 3500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மகமது ரபிஃக்நிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கமருன்நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சையது அலி பாத்திமாநிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சரோஜினிநிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்