‘சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 19:18

என்ன பணி: கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.12.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 19:17

என்ன பணி: கரும்பலகை தாவாநிகழ்ச்சி தேதி: 03.12.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“A+ 1 யூனிட்” அவசர இரத்த தான உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 19:04

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: A+ 1 யூனிட்வழங்கியவர் பெயர்: கிளைவழங்கப்பட்டவர் பெயர்: சாந்தலடசுமிநிகழ்ச்சி தேதி: 4/1/16கிளை: ஆசாத் நகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“B+ 1 யூனிட்” அவசர இரத்த தான உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 19:04

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: B+ 1 யூனிட்வழங்கியவர் பெயர்: கிளைவழங்கப்பட்டவர் பெயர்: அமினாநிகழ்ச்சி தேதி: 4/1/16கிளை: ஆசாத் நகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“B+ 1 யூனிட்” அவசர இரத்த தான உதவி – குனியமுத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 18:53

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: B+ 1 யூனிட்வழங்கியவர் பெயர்: ஈரோடு மாற்றுமத சகோதரர்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 3/1/16கிளை: குனியமுத்தூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:23

என்ன பணி: கரும்பலகை தாவாநிகழ்ச்சி தேதி: 03.12.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:22

என்ன பணி: நவம்பர் மாத கணக்கு வழக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 01.12.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:22

என்ன பணி: கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 29.11.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மாஸ்கான்சாவடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:15

என்ன பணி: பெண்கள் பயான்-உரை ஜூபைர்நிகழ்ச்சி தேதி: 13-01-2016கிளை: மாஸ்கான்சாவடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி மற்றும் இறைச்சி” நிவாரண உதவி – கடையநல்லூர் பஜார்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:14

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி மற்றும் இறைச்சிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 20நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பஜார்கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்