‘சேவைகள்’

“3000” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:35

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: யூசுப்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3670” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:31

தொகை OR பொருள்: 3670வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மெஹராஜ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” மருத்துவ உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்பாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: சாரமேடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தன்டபாணிநிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: நிசார்அகமதுநிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜாபிர்அலிநிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மாவு கிரைன்டர் (1)” வாழ்வாதார உதவி – பரகத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 18:59

பொருள்: மாவு கிரைன்டர் (1)வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஹம்தாநிகழ்ச்சி தேதி: 22-11-2015கிளை: பரகத் நகர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கெங்கவல்லி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 18:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-2015கிளை: கெங்கவல்லி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“100” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அஸ்தம்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 18:24

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 100என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-2015கிளை: அஸ்தம்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆடை” நிவாரண உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 21:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஆடைவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 300நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-2015கிளை: மாவட்டம் சார்பாகநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்