‘மருத்துவ முகாம்’

“654” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 654என்ன வகை முகாம்: FREE MEDICINESநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1352” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1352என்ன வகை முகாம்: Nilavembu kashayamநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“362” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 362என்ன வகை முகாம்: Blood pressureநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“186” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 186என்ன வகை முகாம்: Blood group determinationநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“210” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 210என்ன வகை முகாம்: KUZHANDHAIGAL NALAMARUTHUVAMநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“170” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 170என்ன வகை முகாம்: PODHUNALAM MARUTHUVAMநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“110” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 110என்ன வகை முகாம்: dentalநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“43” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பழனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:00

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 43என்ன வகை முகாம்: இரத்ததான முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 31.10.2015கிளை: பழனிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“700” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – தேவியாக்குறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 19:02

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 700என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 29-11-15கிளை: தேவியாக்குறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1300” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:43

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1300என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு குடி நீர் வழங்கல்நிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பச்சப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்