‘மருத்துவ முகாம்’

“500 – 600 நோயாளிகள் ” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 4, 2016 10:09

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“217” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – ரியாத் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 11:41

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“350 நபர்கள்” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – எம்.எம்.டி.ஏ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 11:38

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500 வழங்கப்பட்டது ” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பெரியமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 17:22

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“550” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பெரம்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 16:55

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆண் பெண் மொத்தம்290″ நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – சிவகங்கை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 18:44

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10400” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – ரிச் தெரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 17:23

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1200” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – செங்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 15:59

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“600” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – செங்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 16, 2015 19:41

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“800 சகோதர சகோதரிகள் ” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – செங்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 16, 2015 18:44

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்