‘மருத்துவ முகாம்’

“110” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 110என்ன வகை முகாம்: dentalநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“43” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பழனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:00

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 43என்ன வகை முகாம்: இரத்ததான முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 31.10.2015கிளை: பழனிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“700” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – தேவியாக்குறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 19:02

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 700என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 29-11-15கிளை: தேவியாக்குறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1300” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:43

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1300என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு குடி நீர் வழங்கல்நிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பச்சப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“900” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:42

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 900என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு குடி நீர் வழங்கல்நிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/15கிளை: பச்சப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:37

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150என்ன வகை முகாம்: இலவச பரிசோதனை முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/15கிளை: போத்தனூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“750” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 19:57

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 750என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு குடி நீர் வழங்கல்நிகழ்ச்சி தேதி: 26/11/15கிளை: பச்சப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கெங்கவல்லி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 18:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-2015கிளை: கெங்கவல்லி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“100” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அஸ்தம்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 18:24

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 100என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-2015கிளை: அஸ்தம்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அஸ்தம்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:05

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-2015கிளை: அஸ்தம்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்