‘மருத்துவ முகாம்’

“1200” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – செங்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 15:59

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1200என்ன வகை முகாம்: இலவச நிலவேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 9-12-2015 நேரம் மாலைகிளை: செங்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“600” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – செங்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 16, 2015 19:41

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 600என்ன வகை முகாம்: இலவச நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 9-12-2015கிளை: செங்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“800 சகோதர சகோதரிகள் ” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – செங்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 16, 2015 18:44

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 800 சகோதர சகோதரிகள்என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 8-12-2015கிளை: செங்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“60” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – விருகாவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 15, 2015 19:38

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 60என்ன வகை முகாம்: கண்சிகிச்சை முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/2015கிளை: விருகாவூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“300” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – செவ்வாய்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 4, 2015 19:15

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 300என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 3-12-12கிளை: செவ்வாய்பேட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 14:48

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1500என்ன வகை முகாம்: ,நிலவேம்பு கசாயம் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 29-11-15கிளை: கோட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“654” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 654என்ன வகை முகாம்: FREE MEDICINESநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1352” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1352என்ன வகை முகாம்: Nilavembu kashayamநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“362” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 362என்ன வகை முகாம்: Blood pressureநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“186” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:25

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 186என்ன வகை முகாம்: Blood group determinationநிகழ்ச்சி தேதி: 29/11/15கிளை: cuddalore OTபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்