‘மருத்துவ உதவி’

“ரூ. 8000.00″ மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா தெற்கு மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 15:51

தொகை OR பொருள்: ரூ. 8000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பாத்திமா பீவிநிகழ்ச்சி தேதி: 21-02-2016கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா தெற்கு மண்டலம்)நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3130” மருத்துவ உதவி – ஜி எம் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 15:40

தொகை OR பொருள்: 3130வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரியாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 27/2/16கிளை: ஜி எம் நகர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 4000″ மருத்துவ உதவி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 20:29

தொகை OR பொருள்: ரூ 4000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஏ. அப்துல் மஜீத்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.02.2016கிளை: தொணடி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2230” மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:35

தொகை OR பொருள்: 2230வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்பாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 23/2/16கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2250” மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:35

தொகை OR பொருள்: 2250வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரியாஸ்கான்நிகழ்ச்சி தேதி: 23/2/16கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:35

தொகை OR பொருள்: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரஜப்புநிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 23/2/16கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:30

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டை பகுதி சகோதரிக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 19.02.2016கிளை: மதுரை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:30

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிம்மக்கல் பகுதி சகோதரி மூளை நரம்பியல் சிகிச்சைக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 19.02.2016கிளை: மதுரை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:25

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜரீனா பேகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 24.02.2016கிளை: பனைக்குளம் தெற்குக் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:25

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இந்திரநகர் சகோதரி மூளை நரம்பியல் சிகிச்சைக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 19.02.2016கிளை: மதுரை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்