‘மருத்துவ உதவி’

“Rs. 11,000.00″ மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா தெற்கு மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:18

தொகை OR பொருள்: Rs. 11,000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Jalal Hussainநிகழ்ச்சி தேதி: 29-10-2015கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா தெற்கு மண்டலம்)...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000/-” மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:10

தொகை OR பொருள்: 2000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மரியம்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.2015கிளை: கீழக்கரை தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:58

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஹாஜிரா பீவிநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 10,000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:58

தொகை OR பொருள்: ரூ 10,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷேக் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திப்பு சுல்தான்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 10,000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 10,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷேக் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 3000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரொகையா பீவிநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரபீக்நிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 8000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:56

தொகை OR பொருள்: ரூ 8000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ராஜ் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:55

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பதுருன்னிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்