‘மருத்துவ உதவி’

“15000” மருத்துவ உதவி – அச்சன்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 14:43

தொகை OR பொருள்: 15000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிராஜ்நிகழ்ச்சி தேதி: 15/12/15கிளை: அச்சன்புதூர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 2000″ மருத்துவ உதவி – இராயபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 18:51

தொகை OR பொருள்: ரூ 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரவிநிகழ்ச்சி தேதி: 09/12/15கிளை: இராயபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 7500″ மருத்துவ உதவி – இராமநாதபரம் வடக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 19, 2015 17:34

தொகை OR பொருள்: ரூ 7500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோ. ஷாஹூல் ஹமீதுநிகழ்ச்சி தேதி: 12.12.2015கிளை: இராமநாதபரம் வடக்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8000” மருத்துவ உதவி – ரஹ்மானியா புரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 19:44

தொகை OR பொருள்: 8000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மசூது,அலிநிகழ்ச்சி தேதி: 02/12/15கிளை: ரஹ்மானியா புரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய். 5000/-” மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 13:52

தொகை OR பொருள்: ரூபாய். 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரர்நிகழ்ச்சி தேதி: 29.10.2015கிளை: குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய். 3000/-” மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 13:51

தொகை OR பொருள்: ரூபாய். 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரர்நிகழ்ச்சி தேதி: 28.11.2015கிளை: குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5500” மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:34

தொகை OR பொருள்: 5500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுமி (தடாகம்)நிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: செல்வபுரம் தெற்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2400” மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:34

தொகை OR பொருள்: 2400வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: காஜாநிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: செல்வபுரம் தெற்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000” மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 4, 2015 20:38

தொகை OR பொருள்: 50000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 3/12/15கிளை: கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆம்புலன்ஸ் உதவி” மருத்துவ உதவி – வாவாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 4, 2015 20:15

தொகை OR பொருள்: ஆம்புலன்ஸ் உதவிவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முத்துநிகழ்ச்சி தேதி: 2/12/15கிளை: வாவாநகரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்