‘மருத்துவ உதவி’

“ரூபாய். 5000/-” மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 13:52

தொகை OR பொருள்: ரூபாய். 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரர்நிகழ்ச்சி தேதி: 29.10.2015கிளை: குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய். 3000/-” மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 13:51

தொகை OR பொருள்: ரூபாய். 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரர்நிகழ்ச்சி தேதி: 28.11.2015கிளை: குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5500” மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:34

தொகை OR பொருள்: 5500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுமி (தடாகம்)நிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: செல்வபுரம் தெற்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2400” மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:34

தொகை OR பொருள்: 2400வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: காஜாநிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: செல்வபுரம் தெற்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000” மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 4, 2015 20:38

தொகை OR பொருள்: 50000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 3/12/15கிளை: கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆம்புலன்ஸ் உதவி” மருத்துவ உதவி – வாவாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 4, 2015 20:15

தொகை OR பொருள்: ஆம்புலன்ஸ் உதவிவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முத்துநிகழ்ச்சி தேதி: 2/12/15கிளை: வாவாநகரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“17,372” மருத்துவ உதவி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 4, 2015 19:31

தொகை OR பொருள்: 17,372வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அபுபக்கர் சித்தீக்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-2015கிளை: தேங்காய்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” மருத்துவ உதவி – சுகுனாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 14:59

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துல்சமதுநிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/15கிளை: சுகுனாபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3500” மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:21

தொகை OR பொருள்: 3500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கமர்நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 24/11/15கிளை: பொள்ளாச்சி டவுன்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:20

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இக்பால்நிகழ்ச்சி தேதி: 24/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்