‘மருத்துவ உதவி’

“1200 (இரண்டாம் கட்டமாக)” மருத்துவ உதவி – அடியக்கமங்கலம் கிளை – 1&2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 20:40

தொகை OR பொருள்: 1200 (இரண்டாம் கட்டமாக)வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பரக்கத் நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/15கிளை: அடியக்கமங்கலம் கிளை - 1&2நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வாக்கர் ஸ்டிக்” மருத்துவ உதவி – பட்டுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 20:00

தொகை OR பொருள்: வாக்கர் ஸ்டிக்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஸ்லிம் சகோதரர்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/12/2015கிளை: பட்டுக்கோட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – சுகுனாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 20:36

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜெரினாநிகழ்ச்சி தேதி: 7/12/15கிளை: சுகுனாபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 4020″ மருத்துவ உதவி – அடியக்கமங்கலம் கிளை – 1&2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 19:16

தொகை OR பொருள்: ரூ. 4020வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பரக்கத் நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 19-12-15கிளை: அடியக்கமங்கலம் கிளை - 1&2நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“14000” மருத்துவ உதவி – L.k.p.நகர் பகுதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 19:16

தொகை OR பொருள்: 14000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரர்நிகழ்ச்சி தேதி: 17.12.2015கிளை: L.k.p.நகர் பகுதி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – கருங்காலக்குடி பகுதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 19:16

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரி (நரம்பியல் சிகிச்சைக்காக)நிகழ்ச்சி தேதி: 17.12.2015கிளை: கருங்காலக்குடி பகுதி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – சுப்பிரமணியபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 19:15

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுமி (தீக்காயம்)நிகழ்ச்சி தேதி: 18.12.2015கிளை: சுப்பிரமணியபுரம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2125” மருத்துவ உதவி – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 18:56

தொகை OR பொருள்: 2125வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேக் அப்துல்லாநிகழ்ச்சி தேதி: 18/12/2015கிளை: அறந்தாங்கி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மருத்ததுவ உதவி.ரு5000.” மருத்துவ உதவி – பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 3:13

தொகை OR பொருள்: மருத்ததுவ உதவி.ரு5000.வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்சல்நிகழ்ச்சி தேதி: 17/12/15கிளை: பெரிய அக்ரஹாரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ.8000″ மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 2:57

தொகை OR பொருள்: ரூ.8000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதர்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.12.2015கிளை: இராஜகிரிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்