‘மருத்துவ உதவி’

“5000” மருத்துவ உதவி – cuddalore o.t

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 15:51

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Hamith bashaநிகழ்ச்சி தேதி: 14/11/15கிளை: cuddalore o.tநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 21, 2015 15:04

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாகுல ஹமீதுநிகழ்ச்சி தேதி: 14/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000″ மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:12

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷமீஹா பானுநிகழ்ச்சி தேதி: 16.11.2015கிளை: பனைக்குளம் வடக்கு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10.000/-” மருத்துவ உதவி – தூத்துக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 9:54

தொகை OR பொருள்: 10.000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஹாஜிராநிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-2015கிளை: தூத்துக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:46

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாகுல்ஹமிதுநிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வீல்சேர்” மருத்துவ உதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:45

தொகை OR பொருள்: வீல்சேர்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோநிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/15கிளை: போத்தனூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – சுளேஸ்வரன்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:45

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஜிபுர்ரஹ்மான்நிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/15கிளை: சுளேஸ்வரன்பட்டிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – GMநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:43

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இஸ்மாயில் கான்நிகழ்ச்சி தேதி: 12/11/15கிளை: GMநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:39

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இஸ்மாயில்நிகழ்ச்சி தேதி: 10/11/15கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:38

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துல்லத்திப்நிகழ்ச்சி தேதி: 10/11/15கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்