‘மருத்துவ உதவி’

“2500” மருத்துவ உதவி – செலவபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:12

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 26/12/15கிளை: செலவபுரம் தெற்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2650” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:11

தொகை OR பொருள்: 2650வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அசோக்நிகழ்ச்சி தேதி: 26/12/15கிளை: ஆசாத் நகர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1530” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர.

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:10

தொகை OR பொருள்: 1530வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தெளலத்நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 26/12/15கிளை: ஆசாத் நகர.நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:01

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அமானுல்லாஹ்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/12/15கிளை: சாரமேடு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“4500” மருத்துவ உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:01

தொகை OR பொருள்: 4500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: விக்னேஷ்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/12/15கிளை: சாரமேடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 15 ஆயிரம்” மருத்துவ உதவி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 15:49

தொகை OR பொருள்: ரூ 15 ஆயிரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: A. இல்லியாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 01.01.2016கிளை: தொணடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000 ஐம்பது ஆயிரம்” மருத்துவ உதவி – விழுப்புரம் கி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 14:40

தொகை OR பொருள்: 50000 ஐம்பது ஆயிரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அமானுல்லாநிகழ்ச்சி தேதி: 31/12/15கிளை: விழுப்புரம் கி மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 10,000. 00 & Automatic pressure monitor” மருத்துவ உதவி – Thiruvananthapuram (Kerala south zone)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 14:06

தொகை OR பொருள்: Rs. 10,000. 00 & Automatic pressure monitorவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Umaifa beeviநிகழ்ச்சி தேதி: 23-12-2016கிளை: Thiruvananthapuram (Kerala south zone)நிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8250 ரூபாய்” மருத்துவ உதவி – குளச்சல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 11:31

தொகை OR பொருள்: 8250 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கௌசர் பீவீநிகழ்ச்சி தேதி: 01-12-2015கிளை: குளச்சல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.50,000/-” மருத்துவ உதவி – பட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 8, 2016 17:51

தொகை OR பொருள்: Rs.50,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துர் ரஹ்மான்நிகழ்ச்சி தேதி: 31.12.2015கிளை: பட்டூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்