‘மருத்துவ உதவி’

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:58

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஹாஜிரா பீவிநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 10,000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:58

தொகை OR பொருள்: ரூ 10,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷேக் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திப்பு சுல்தான்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 10,000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 10,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷேக் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 3000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரொகையா பீவிநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரபீக்நிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 8000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:56

தொகை OR பொருள்: ரூ 8000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ராஜ் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:55

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பதுருன்னிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 3000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:55

தொகை OR பொருள்: ரூ 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கலைஜோதிநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 10,000 ( பத்து ஆயிரம் )” மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 17:44

தொகை OR பொருள்: ரூ. 10,000 ( பத்து ஆயிரம் )வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சுப்ரமணியபுரம் பகுதியை சேர்ந்த சிறுவனின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 23.11.15கிளை: மதுரை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்