‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு 6000 மதிப்பில் மருத்துவ உதவி -  எண்ணூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு 6000 மதிப்பில் மருத்துவ உதவி – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 1, 2013 18:31

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக 20-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6000/- மதிப்புள்ள காது கேட்கும் கருவி வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூ 6000/- மருத்துவ உதவி - நிரவி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூ 6000/- மருத்துவ உதவி – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 1, 2013 13:32

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கட்னத  25-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ 1000/- மருத்துவ உதவி” – ஆலந்தூர் கிளை

“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ 1000/- மருத்துவ உதவி” – ஆலந்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 30, 2013 19:59

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஆலந்தூர் கிளையில் கடந்த 16-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000/- மருத்துவ உதவி” – திண்டல் கிளை

”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000/- மருத்துவ உதவி” – திண்டல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 30, 2013 18:14

ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளை சார்பாக கடந்த 26-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000/-  மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ 6000/- மருத்துவ உதவி” – கோட்டை கிளை

“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ 6000/- மருத்துவ உதவி” – கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 28, 2013 20:10

கோவை மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  6,000/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவி” – நாமக்கல் பேட்டை கிளை

”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவி” – நாமக்கல் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 28, 2013 19:25

நாமக்கல் மாவட்ட பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 17-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5000/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ. 4503/- மருத்துவ உதவி” – திருப்பூர்

“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ. 4503/- மருத்துவ உதவி” – திருப்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 28, 2013 19:24

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த  24-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4503/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ. 34,000/- மருத்துவ உதவி” – ஈரோடு

“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ. 34,000/- மருத்துவ உதவி” – ஈரோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 28, 2013 19:21

ஈரோடு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு இதயத்தில் பிரச்சனை இருப்பதால் அவரின் குழந்தைக்கு  ரூபாய் 34,000/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ. 2500/- மருத்துவ உதவி” – பட்டூர் கிளை

“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ. 2500/- மருத்துவ உதவி” – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 28, 2013 12:55

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவி” – தஞ்சை தெற்கு

”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவி” – தஞ்சை தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 27, 2013 11:30

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்