‘மருத்துவ உதவி’

“5000” மருத்துவ உதவி – வழுத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 21:25

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரர்நிகழ்ச்சி தேதி: 26.11.2015கிளை: வழுத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:35

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: யூசுப்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3670” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:31

தொகை OR பொருள்: 3670வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மெஹராஜ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” மருத்துவ உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்பாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: சாரமேடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தன்டபாணிநிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: நிசார்அகமதுநிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:24

தொகை OR பொருள்: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜாபிர்அலிநிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/15கிளை: கோவை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS -3700″ மருத்துவ உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:48

தொகை OR பொருள்: RS -3700வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சையதுநிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015கிளை: காந்தல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 2000″ மருத்துவ உதவி – மடுகரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:44

தொகை OR பொருள்: Rs. 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கமாலுதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 09-11-2015கிளை: மடுகரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 4250″ மருத்துவ உதவி – தேவிபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:22

தொகை OR பொருள்: ரூ 4250வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரி நஸ்ரின்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: தேவிபட்டிணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்