‘மருத்துவ உதவி’

“1100” மருத்துவ உதவி – பொன்விழா நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 21:25

தொகை OR பொருள்: 1100வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கிளை சகோநிகழ்ச்சி தேதி: 15/1/16கிளை: பொன்விழா நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – ஆவுடையாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:14

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷேக் மைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 15/1/2016கிளை: ஆவுடையாபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹18,500″ மருத்துவ உதவி – கோட்டாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 17:25

தொகை OR பொருள்: ₹18,500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேக் முஹம்மதுநிகழ்ச்சி தேதி: 15 -1 -2016கிளை: கோட்டாறு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ.6500/-” மருத்துவ உதவி – பட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 13:53

தொகை OR பொருள்: ரூ.6500/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தமீம் அன்சாரிநிகழ்ச்சி தேதி: 15.1.16கிளை: பட்டூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000/=” மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்குகிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 12:23

தொகை OR பொருள்: 5000/=வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரபீக்கான்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.1.2016கிளை: கீழக்கரை தெற்குகிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3500” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 3500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மகமது ரபிஃக்நிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கமருன்நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சையது அலி பாத்திமாநிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சரோஜினிநிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:14

தொகை OR பொருள்: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சுரேஸ்குமார்நிகழ்ச்சி தேதி: 2/1/16கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்