‘நிவாரண உதவி’

“ரூபாய் 1,58,620 ” நிவாரண உதவி – S.V.காலணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 1,58,620வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 1,06,870″ நிவாரண உதவி – தாராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 1,06,870வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய்1,13,892″ நிவாரண உதவி – M.S.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:01

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய்1,13,892வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர் ,கடலூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 16,48000 ” நிவாரண உதவி – செரங்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 16:58

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 16,48000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் : 87,911 ” நிவாரண உதவி – GK.கார்டன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 16:58

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் : 87,911வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்” நிவாரண உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 15:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 இடங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 5/12/2015,6/12/2015கிளை: காந்தல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்” நிவாரண உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 15:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 இடங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 5/12/2015,6/12/2015கிளை: காந்தல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“சில்வர் பாத்திரங்கள்30000 மதிப்பு,பணம்21120″ நிவாரண உதவி – பழனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 15:27

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: சில்வர் பாத்திரங்கள்30000 மதிப்பு,பணம்21120வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 150நிகழ்ச்சி தேதி: 7.12.2015கிளை: பழனி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“துப்புரவு பணியில் புது வண்ணை கிளை…” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: துப்புரவு பணியில் புது வண்ணை கிளை...வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10நிகழ்ச்சி தேதி: 7/12/15கிளை: புது வண்ணைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஐமாலியா பகுதியில் மீட்பு பணியில் புது வண்ணை கிளை நிர்வாகிகள்..” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஐமாலியா பகுதியில் மீட்பு பணியில் புது வண்ணை கிளை நிர்வாகிகள்..வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 50நிகழ்ச்சி தேதி: 4/12/15கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்