‘நிவாரண உதவி’

“Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்” நிவாரண உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 15:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 இடங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 5/12/2015,6/12/2015கிளை: காந்தல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்” நிவாரண உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 15:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 இடங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 5/12/2015,6/12/2015கிளை: காந்தல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“சில்வர் பாத்திரங்கள்30000 மதிப்பு,பணம்21120″ நிவாரண உதவி – பழனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 15:27

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: சில்வர் பாத்திரங்கள்30000 மதிப்பு,பணம்21120வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 150நிகழ்ச்சி தேதி: 7.12.2015கிளை: பழனி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“துப்புரவு பணியில் புது வண்ணை கிளை…” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: துப்புரவு பணியில் புது வண்ணை கிளை...வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10நிகழ்ச்சி தேதி: 7/12/15கிளை: புது வண்ணைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஐமாலியா பகுதியில் மீட்பு பணியில் புது வண்ணை கிளை நிர்வாகிகள்..” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஐமாலியா பகுதியில் மீட்பு பணியில் புது வண்ணை கிளை நிர்வாகிகள்..வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 50நிகழ்ச்சி தேதி: 4/12/15கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” பொருள்- அத்திப்பட்டு புதுநகர் பகுதியில் 50 லுங்கி மற்றும் போர்வை புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக வழங்கப்பட்டது..” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:01

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பொருள்- அத்திப்பட்டு புதுநகர் பகுதியில் 50 லுங்கி மற்றும் போர்வை புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக வழங்கப்பட்டது..வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” பொருள்- அத்திப்பட்டு பீகார் பள்ளிவாசல் பகுதியில் புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக 250 குடும்பங்களுக்கு நிவாரன பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:00

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பொருள்- அத்திப்பட்டு பீகார் பள்ளிவாசல் பகுதியில் புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக 250 குடும்பங்களுக்கு நிவாரன பொருட்கள் வழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பொருள்-புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக கார்களில் நகரில் 250 நபர்களுக்கு நிவாரன பொருளாக ஆடைகள் வழங்கப்பட்டது ” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:00

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பொருள்-புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக கார்களில் நகரில் 250 நபர்களுக்கு நிவாரன பொருளாக ஆடைகள் வழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பொருள் -ஐ.ஒ.சி பகுதிகளில் புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக….265 நபர்களுக்கு உணவும் தண்ணீரும் வழங்கப்பட்டது” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 19:00

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பொருள் -ஐ.ஒ.சி பகுதிகளில் புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக....265 நபர்களுக்கு உணவும் தண்ணீரும் வழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பொருள் -புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக செரியன் நகர் பகுதியில் 50 குடும்பங்களுக்கு அரிசி வழங்கப்பட்டது” நிவாரண உதவி – புது வண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 25, 2015 18:59

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பொருள் -புது வண்ணை கிளையின் சார்பாக செரியன் நகர் பகுதியில் 50 குடும்பங்களுக்கு அரிசி வழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்