‘நிவாரண உதவி’

“269212” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 16:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 269212வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண நிதி -மாவட்டத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs 269212″ நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 16:48

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs 269212வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண நிதி -மாவட்டத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆடைகள்” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 21:09

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஆடைகள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 2 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“24 பாய் வழங்கப்பட்டது.” நிவாரண உதவி – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 20:01

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 24 பாய் வழங்கப்பட்டது.வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 சத்துணவு கூடம (Each8)நிகழ்ச்சி தேதி: 18/12/2015கிளை: நேதாஜி நகர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி,துணி” நிவாரண உதவி – vpm east distrc

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 18:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி,துணிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 93நிகழ்ச்சி தேதி: 17/12/15கிளை: vpm east distrcநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பாய்,அரிசி,துணி” நிவாரண உதவி – vpm east distc

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 18:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பாய்,அரிசி,துணிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 70நிகழ்ச்சி தேதி: 17/12/15கிளை: vpm east distcநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“825 DIRHAMS ” நிவாரண உதவி – NCR CAMP -SHARJAH

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 17:16

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 825 DIRHAMSவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10 ++நிகழ்ச்சி தேதி: 17-12-2015கிளை: NCR CAMP -SHARJAHநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வெள்ள நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டது” நிவாரண உதவி – தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:58

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): -நிகழ்ச்சி தேதி: 06/12/2015கிளை: தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டது” நிவாரண உதவி – அதிராம்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:54

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): -நிகழ்ச்சி தேதி: 04,05,06/12/2015கிளை: அதிராம்பட்டினம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டது” நிவாரண உதவி – ஆவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:53

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): -நிகழ்ச்சி தேதி: 04,05,06,07/12/2015கிளை: ஆவணம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்