‘நிவாரண உதவி’

“84,000” நிவாரண உதவி – பட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 84,000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): பட்டூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: பட்டூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8600” நிவாரண உதவி – படப்பை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 8600வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): படப்பை பகுதிநிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: படப்பைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“53,242” நிவாரண உதவி – குன்றத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 53,242வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): குன்றத்தூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: குன்றத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“80,750” நிவாரண உதவி – சேலையூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:09

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 80,750வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): சேலையூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: சேலையூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“31,600” நிவாரண உதவி – குரோம்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:09

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 31,600வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): குரோம்பேட்டைநிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: குரோம்பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“13,000” நிவாரண உதவி – பம்மல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:09

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 13,000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): பம்மல்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: பம்மல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1,49,090” நிவாரண உதவி – பல்லாவரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:08

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 1,49,090வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): பல்லாவரம்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: பல்லாவரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“59000/-” நிவாரண உதவி – வில்லிவாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 11:16

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 59000/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 26 நபர்களுக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 12*12*15கிளை: வில்லிவாக்கம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பிஸ்கட் ,ரஸ்க் ,கொசு வர்த்தி , போர்வை” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:37

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பிஸ்கட் ,ரஸ்க் ,கொசு வர்த்தி , போர்வைவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 60நிகழ்ச்சி தேதி: 11-12-2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பாய் ,போர்வை ,அரிசி மற்றும் இதர வீட்டு உபயோக பொருட்கள்” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:16

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பாய் ,போர்வை ,அரிசி மற்றும் இதர வீட்டு உபயோக பொருட்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 30நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்