‘நிவாரண உதவி’

“அரிசி மற்றும் இறைச்சி” நிவாரண உதவி – கடையநல்லூர் பஜார்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:14

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி மற்றும் இறைச்சிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 20நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பஜார்கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி ,மளிகை சாமான்கள் ,போர்வை ,துணி” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 15:41

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி ,மளிகை சாமான்கள் ,போர்வை ,துணிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3நிகழ்ச்சி தேதி: 10/1/2016கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“கேஸ் அடுப்பு” நிவாரண உதவி – எம்.எம்.டி.ஏ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 28, 2016 21:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: கேஸ் அடுப்புவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 1நிகழ்ச்சி தேதி: 04.01.16கிளை: எம்.எம்.டி.ஏ கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மளிகைப் பொருட்கள் (1500 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – வேளச்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 28, 2016 21:23

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (1500 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 20 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 27.12.15கிளை: வேளச்சேரி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“38,850” நிவாரண உதவி – கண்டோன்மென்ட்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 38,850வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): கண்டோன்மென்ட்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: கண்டோன்மென்ட்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“435421” நிவாரண உதவி – தாம்பரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 435421வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தாம்பரம்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: தாம்பரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2,69,212” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 2,69,212வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-15கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“84,000” நிவாரண உதவி – பட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 84,000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): பட்டூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: பட்டூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8600” நிவாரண உதவி – படப்பை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 8600வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): படப்பை பகுதிநிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: படப்பைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“53,242” நிவாரண உதவி – குன்றத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 53,242வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): குன்றத்தூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: குன்றத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்