‘நிதியுதவி’

“5000” நிதியுதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 6, 2016 11:21

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கோட்டைபுதூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 15/2/16கிளை: செல்வபுரம் தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” நிதியுதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 6, 2016 11:21

தொகை: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மாவட்டத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 15/2/16கிளை: செல்வபுரம் தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” நிதியுதவி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 20:36

தொகை: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: வெளியிட விருப்பமில்லைநிகழ்ச்சி தேதி: 14 -2 -2016கிளை: திருவிதாங்கோடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிதியுதவி – ஆசாத்நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 17:44

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருமறைநகர் பள்ளிக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 5/2/16கிளை: ஆசாத்நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2310 ரூபாய்” நிதியுதவி – கே.கே. நக்ர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 17:06

தொகை: 2310 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: விஜயக்குமார்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.02.16கிளை: கே.கே. நக்ர கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“34,178/-” நிதியுதவி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 2, 2016 14:11

தொகை: 34,178/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரிநிகழ்ச்சி தேதி: 01.02.2016கிளை: கீழக்கரை வடக்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“17,550/-” நிதியுதவி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 2, 2016 14:11

தொகை: 17,550/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரிநிகழ்ச்சி தேதி: 02.02.2016கிளை: கீழக்கரை வடக்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மின்விசிறி அன்பளிப்பு” நிதியுதவி – சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 29, 2016 13:52

தொகை: மின்விசிறி அன்பளிப்புவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டை ஊரில் உள்ள ஆதி திராவிடர் அரசு உதவி பெரும் தொடக்கப்பள்ளிநிகழ்ச்சி தேதி: 02.02.2016கிளை: சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:25

தொகை: 2000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 22.01.2016கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3055/-” நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 26, 2016 22:02

தொகை: 3055/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.01.2016கிளை: மேலக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்