‘நிதியுதவி’

“34,178/-” நிதியுதவி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 2, 2016 14:11

தொகை: 34,178/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரிநிகழ்ச்சி தேதி: 01.02.2016கிளை: கீழக்கரை வடக்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“17,550/-” நிதியுதவி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 2, 2016 14:11

தொகை: 17,550/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரிநிகழ்ச்சி தேதி: 02.02.2016கிளை: கீழக்கரை வடக்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மின்விசிறி அன்பளிப்பு” நிதியுதவி – சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 29, 2016 13:52

தொகை: மின்விசிறி அன்பளிப்புவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டை ஊரில் உள்ள ஆதி திராவிடர் அரசு உதவி பெரும் தொடக்கப்பள்ளிநிகழ்ச்சி தேதி: 02.02.2016கிளை: சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 16:25

தொகை: 2000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 22.01.2016கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3055/-” நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 26, 2016 22:02

தொகை: 3055/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.01.2016கிளை: மேலக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1050” நிதியுதவி – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 23, 2016 21:28

தொகை: 1050வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மருத்துவ உதவி நாடி ஆந்திராவிலிருந்து வந்து திரும்பிச் செல்ல இயலாத அப்துல்லா என்ற சகோதரின் குடும்பத்தாருகக்கு உதவி செய்யப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 24/1/16கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 16:10

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜகுபர் நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 21-1-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“6000” நிதியுதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 16:10

தொகை: 6000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜகுபர் சாதிக்நிகழ்ச்சி தேதி: 21-1-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“800” நிதியுதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 12:35

தொகை: 800வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷெரீப்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-5-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS; 9300.00 ” நிதியுதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 20, 2016 20:20

தொகை: RS; 9300.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சென்னை பூந்தமலி மர்கஸ்க்கு உதவிநிகழ்ச்சி தேதி: 18.03.16கிளை: சிதம்பரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்