‘கூட்டுக் குர்பானி’

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:22

நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி டவுண் கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு - பெரியகுளம் கிளை

3 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு – பெரியகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:20

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:07

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருவை கிளை

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருவை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:05

குமரி மாவட்டம் திருவை கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – குளச்சல் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – குளச்சல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:02

குமரி மாவட்டம் குளச்சல் கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கடையாலுமூடு கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கடையாலுமூடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:01

குமரி மாவட்டம் கடையாலுமூடு கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திட்டுவிளைவிளை கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திட்டுவிளைவிளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:00

குமரி மாவட்டம் திட்டுவிளைவிளை கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – களியக்காவிளை கிளை

15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – களியக்காவிளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 14:59

குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கொழின்ஜான்பார கிளை குர்பானி 2013

கொழின்ஜான்பார கிளை குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 14:57

கேரள மண்டலம் கொழின்ஜான்பார கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திண்டுக்கல் நகர்

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திண்டுக்கல் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 14:55

 திண்டுக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் நகரில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்