‘கல்வி உதவி’

“344” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கயத்தாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:10

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 344வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கயத்தாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கோவில்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:09

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 50வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கோவில்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“47” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கயத்தாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:09

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 47வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கயத்தாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“20” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – செய்துங்கநல்லூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:09

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 20வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 26.01.16கிளை: செய்துங்கநல்லூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“348” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஸ்ரீவைகுண்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 24, 2016 20:26

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 348வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : தேர்வுவழி காட்டி புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.1.16கிளை: ஸ்ரீவைகுண்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” கல்வி உதவி – வில்லிவாக்கம் (

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 19, 2016 15:35

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: லாவண்யாநிகழ்ச்சி தேதி: 11*1*16கிளை: வில்லிவாக்கம் (நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:51

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 500வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : ஷிர்க்ஒழிப்புமாநாடு பலூன்நிகழ்ச்சி தேதி: 18*1*16கிளை: வில்லிவாக்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000 ரூபாய்” கல்வி உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:23

தொகை OR பொருள்: 3000 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: யாஸர் அரபாத்நிகழ்ச்சி தேதி: 30/12/2015கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” கல்வி உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 19:47

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: யாஸர் அரபாத்நிகழ்ச்சி தேதி: 07/01/16கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:44

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: நாசர்நிகழ்ச்சி தேதி: 18-12-2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்