‘கல்வி உதவி’

“40” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஆழ்வார்திருநகரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 21:24

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 40வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : 10,12 தேர்வூ வழிகாட்டிநிகழ்ச்சி தேதி: 26.01.2016கிளை: ஆழ்வார்திருநகரிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“16” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – புறையூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 20:55

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 16வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 26.01.16கிளை: புறையூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“9” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – மடுகரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 20:14

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 9வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : தம்மாம் மண்டலம் அல்கோபார் கிளை சார்பாக மக்தப் மதரசா மாணவ மாணவியருக்கான "இஸ்லாமியக்கல்வி" பாடப்புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 24-01-2016கிளை: மடுகரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கோவில்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 19:31

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 150வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : 10ஆம் வகுப்பு 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு வழிகாட்டி முக்கியமான வினாக்கள்அடங்கிய புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது..நிகழ்ச்சி தேதி: 26-01-16கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“152” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கொங்கராயகுறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:14

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 152வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கொங்கராயகுறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“152” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கொங்கராயகுறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:14

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 152வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கொங்கராயகுறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“35” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கொங்கராயகுறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:14

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 35வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.01.16கிளை: கொங்கராயகுறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“348” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஸ்ரீவைகுண்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:12

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 348வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: ஸ்ரீவைகுண்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“155” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஏரல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:12

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 155வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: ஏரல்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“39” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஆறாம்பண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:12

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 39வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 22.01.16கிளை: ஆறாம்பண்ணைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்