‘கல்வி உதவி’

“152” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கொங்கராயகுறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:14

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 152வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கொங்கராயகுறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“152” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கொங்கராயகுறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:14

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 152வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கொங்கராயகுறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“35” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கொங்கராயகுறிச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:14

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 35வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.01.16கிளை: கொங்கராயகுறிச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“348” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஸ்ரீவைகுண்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:12

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 348வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: ஸ்ரீவைகுண்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“39” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஆறாம்பண்ணை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:12

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 39வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 22.01.16கிளை: ஆறாம்பண்ணைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“155” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – ஏரல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:12

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 155வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: ஏரல்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“344” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கயத்தாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:10

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 344வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கயத்தாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கோவில்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:09

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 50வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கோவில்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“47” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – கயத்தாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:09

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 47வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.01.16கிளை: கயத்தாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“20” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – செய்துங்கநல்லூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 15:09

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 20வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : முக்கிய வினாக்களின் தொகுப்பு புத்தகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 26.01.16கிளை: செய்துங்கநல்லூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்