‘கல்வி உதவி’

“500” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:51

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 500வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : ஷிர்க்ஒழிப்புமாநாடு பலூன்நிகழ்ச்சி தேதி: 18*1*16கிளை: வில்லிவாக்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000 ரூபாய்” கல்வி உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:23

தொகை OR பொருள்: 3000 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: யாஸர் அரபாத்நிகழ்ச்சி தேதி: 30/12/2015கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” கல்வி உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 19:47

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: யாஸர் அரபாத்நிகழ்ச்சி தேதி: 07/01/16கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:44

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: நாசர்நிகழ்ச்சி தேதி: 18-12-2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மதரஸா மாணவ, மாணவிகள்” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:08

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: மதரஸா மாணவ, மாணவிகள்வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : 3 பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 26/12/15கிளை: செல்வபுரம் தெற்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2200” கல்வி உதவி – ஆசாத்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 16:04

தொகை OR பொருள்: 2200வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மஜித்நிகழ்ச்சி தேதி: 18/12/15கிளை: ஆசாத்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500” கல்வி உதவி – சுகுனாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 18:02

தொகை OR பொருள்: 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அல்அமீன் காலணி மதரஸாவிற்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 12/12/15கிளை: சுகுனாபுரம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – சுகுனாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 18:02

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரஹ்மான்நிகழ்ச்சி தேதி: 12/12/15கிளை: சுகுனாபுரம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8800/-” கல்வி உதவி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 19:46

தொகை OR பொருள்: 8800/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துல்லாஹ்நிகழ்ச்சி தேதி: 02.12.2015கிளை: கீழக்கரை வடக்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:57

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: நாசர்நிகழ்ச்சி தேதி: 18/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்