‘இரத்த தான முகாம்’

“63 பேர்” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஆயிரம் விளக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 25, 2016 19:26

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 63 பேர்சிறப்பு அழைப்பாளர்: சகோ. யாகூப் (மாவட்ட மருத்துவரணி)நிகழ்ச்சி தேதி: 17.01.16கிளை: ஆயிரம் விளக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“104 நபர்கள் ” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 24, 2016 12:15

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 104 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: GH அரசு பொது மருத்துவமணைநிகழ்ச்சி தேதி: 23/02/2016கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“101” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – புரசைவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 16:54

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 101சிறப்பு அழைப்பாளர்: கிடையாதுநிகழ்ச்சி தேதி: 12-01-2016கிளை: புரசைவாக்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“110” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – புரசைவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 16:54

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 110சிறப்பு அழைப்பாளர்: கிடையாதுநிகழ்ச்சி தேதி: 05-01-2016கிளை: புரசைவாக்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“58” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – வில்லிவாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 19, 2016 15:35

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 58சிறப்பு அழைப்பாளர்: கிளை தலைவர்நிகழ்ச்சி தேதி: 26*12*15கிளை: வில்லிவாக்கம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“28” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஆவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 15:37

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 28சிறப்பு அழைப்பாளர்: சையது சுல்தான்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.01.2016கிளை: ஆவூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“111 நபர்கள்” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – சுப்பிரமணியபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 28, 2016 18:51

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 111 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: கவுன்சிலர் - கருப்பையா, மாநகராட்சி A.C. சாந்திநிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: சுப்பிரமணியபுரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“78 நபர்கள்” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – இராயப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 3:34

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 78 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: யாகூப் சேட் (மருத்துவரணி)நிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.16கிளை: இராயப்பேட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“131 நபர்கள்” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 12:52

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 131 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: மாவட்ட தலைவர்நிகழ்ச்சி தேதி: 27/12/2015கிளை: நேதாஜி நகர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“29” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – பேராவூரணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 12:52

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 29சிறப்பு அழைப்பாளர்: -நிகழ்ச்சி தேதி: 27/12/2015கிளை: பேராவூரணி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்