‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – குமரிமாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 19:57

என்ன பணி: வெள்ள நிவாரண பணியாளர்கள் (42 நபர்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 03-11-2015கிளை: குமரிமாவட்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – குமரிமாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 19:55

என்ன பணி: வெள்ள நிவாரண பணியாளர்கள் (42 நபர்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 03-12-2015கிளை: குமரிமாவட்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 19:54

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 10 -1 -2016கிளை: திருவிதாங்கோடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 19:51

என்ன பணி: வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 06-12-2015கிளை: கோட்டார்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தக்கலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 19:49

என்ன பணி: வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 05-12-2015கிளை: தக்கலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மாஸ்கான்சாவடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 18:44

என்ன பணி: இலவச புத்தக ஸ்டால்(ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டுக்காக)நிகழ்ச்சி தேதி: 10-01-2016கிளை: மாஸ்கான்சாவடி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்டசத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:57

என்ன பணி: ஷிர்க் ஓழிப்பு மாநாடு நநா க கட்ட செய்வீரர்கள் கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 8/1/16கிளை: ஒட்டசத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பெரியபட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:52

என்ன பணி: கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 04.01.2016கிளை: பெரியபட்டணம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:51

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம் 75நிகழ்ச்சி தேதி: 9-1-2016கிளை: திருவிதாங்கோடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:50

என்ன பணி: தினம் ஒரு தகவல்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-1-2016கிளை: திருவிதாங்கோடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்