‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – நத்தம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:22

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு குலுதாவநிகழ்ச்சி தேதி: 13/1/16கிளை: நத்தம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 18:46

என்ன பணி: 10 காலண்டர்கள் இலவசமாக " விநியோகம் செய்யப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: (30-12-2015)கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 18:45

என்ன பணி: " ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக 23 வீடுகளில் வீட்டு தாவா மற்றும் 23 காலண்டர்கள் இலவசமாக " விநியோகம் செய்யப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: (01-01-2016)கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 18:45

என்ன பணி: " ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக 16 வீடுகளில் வீட்டு தாவா மற்றும் 20 காலண்டர்கல் இலவசமாக " விநியோகம் செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: (02-01-2016)கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 18:45

என்ன பணி: " ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக 15 கடைகளில் தாவா மற்றும் 15 காலண்டர்கள், 15 டோர் ஸ்டிக்கர் இலவசமாக " விநியோகம் செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 20:33

என்ன பணி: 50 காலண்டர்கள் இலவசமாக "நிகழ்ச்சி தேதி: 03-01-2016கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 20:31

என்ன பணி: " ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக 90 க்கும் மேற்ப்பட்ட வீடுகளில் வீட்டு தாவா மற்றும் 100 காலண்டர்கள்,நிகழ்ச்சி தேதி: (03-01-2016)கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 20:31

என்ன பணி: " ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக 50 டோர் ஸ்டிக்கர், விநியோகம் செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: (03-01-2016)கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 20:31

என்ன பணி: 50 க்கும் மேற்ப்பட்ட டோர் ஸ்டிக்கர் இலவசமாக " விநியோகம் செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 03-01-2016கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வத்தலகுண்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 14:20

என்ன பணி: பொதுகுலுநிகழ்ச்சி தேதி: 8/1/16கிளை: வத்தலகுண்டுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்