‘இதர சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 21:27

என்ன பணி: நிலவேம்பு குடிநீர் முகாம் (1500 நபர்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 22.11.15கிளை: மடுவின்கரை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – விருப்பாச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 21:06

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசாயம் 360 நபர்கள் பயன்அடைதனர்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-15கிளை: விருப்பாச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வேலூ்ர் நகர கிைளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 20:43

என்ன பணி: கெொசு மருந்து அடித்து ெடெங்கு பரவாமல் இருக்கநிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/15கிளை: வேலூ்ர் நகர கிைளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திண்டுக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 20:27

என்ன பணி: நபிவழி திருமணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-15கிளை: திண்டுக்கல்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – டவுண்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:59

என்ன பணி: மருத்துவமனை தாவாநிகழ்ச்சி தேதி: 20-11-15கிளை: டவுண்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பர்கிட்மாநகரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:47

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசாயம் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/2015கிளை: பர்கிட்மாநகரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – விருப்பாச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:41

என்ன பணி: டெங்கு விழிபுனர் பிரச்சாரம்நிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: விருப்பாச்சிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:41

என்ன பணி: வெள்ள நிவாரண உதவிநிகழ்ச்சி தேதி: 22/11 /15கிளை: கொருக்குப்பேட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஆற்றங்கரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 20:15

என்ன பணி: மர்கஸ் தூய்மை பணிநிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: ஆற்றங்கரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 20:12

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசயானம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: தொண்டி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்