‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

பித்ரா வினியோகம் - தேங்காய்ப் பட்டணம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – தேங்காய்ப் பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 20:16

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப் பட்டணம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகிகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - பழையகடை கிளை

பித்ரா வினியோகம் – பழையகடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 20:14

குமரி மாவட்டம் பழையகடை கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - மிடாலம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – மிடாலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 20:05

குமரி மாவட்டம் மிடாலம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - மணவாளக்குறிச்சி கிளை

பித்ரா வினியோகம் – மணவாளக்குறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 20:04

குமரி மாவட்டம் மணவாளக்குறிச்சி கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - கடையாலுமூடு கிளை

பித்ரா வினியோகம் – கடையாலுமூடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 20:02

குமரி மாவட்டம் கடையாலுமூடு கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - குளச்சல் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – குளச்சல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 20:01

குமரி மாவட்டம் குளச்சல் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - களியக்காவிளை கிளை

பித்ரா வினியோகம் – களியக்காவிளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:59

குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோவை வடக்கு ராமநாதபுரம் கிளை - ஃபித்ரா விநியோகம்

கோவை வடக்கு ராமநாதபுரம் கிளை – ஃபித்ரா விநியோகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:59

கோவை வடக்கு மாவட்டம் ராமநாதபுரம் கிளை சார்பாக 17/07/15 அன்று ஃபித்ரா சதகா மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - சுவாமியார்மடம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – சுவாமியார்மடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:57

குமரி மாவட்டம் சுவாமியார்மடம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பித்ரா வினியோகம் - குலசேகரம் கிளை

பித்ரா வினியோகம் – குலசேகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 27, 2015 19:55

குமரி மாவட்டம் குலசேகரம் கிளை சார்பாக 16-07-2015 அன்று பித்ரா பொருள்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்