‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 46,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கல்பாக்கம் கிளை

ரூபாய் 46,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கல்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:50

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 130 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 46,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
74 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மேடவாக்கம் கிளை

74 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மேடவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:48

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மேடவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 74 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 68,200  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கானத்தூர் கிளை

ரூபாய் 68,200  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:46

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 160 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 68,200  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  39.500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை

ரூபாய்  39.500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:40

திருவாரூர் மாவட்டம் வாழ்க்கை மற்றும் சேங்கனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  39.500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 83,016 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காஞ்சிபுரம் கிளை

ரூபாய் 83,016 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காஞ்சிபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:39

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 307 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 83,016 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 16,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  காட்டாங்குளத்தூர் கிளை

ரூபாய் 16,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காட்டாங்குளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:37

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 16,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 41,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -   செங்கல்பட்டு கிளை

ரூபாய் 41,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செங்கல்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:35

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41,080 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 28,690 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  செம்மஞ்சேரி கிளை

ரூபாய் 28,690 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – செம்மஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:30

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செம்மஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 151 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,690 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  53,872 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  பாலவாக்கம் கிளை

ரூபாய்  53,872 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பாலவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:26

காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக  கடந்த 2014 ரமளானில் 182 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  53,872 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 48,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ரூபாய் 48,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 17:23

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 200 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 48,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்