‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 2500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆலங்குடி  கிளை

ரூபாய் 2500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆலங்குடி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:54

திருவாரூர் மாவட்டம் ஆலங்குடி  கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 5 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 14,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - பனங்காட்டூர் கிளை

ரூபாய் 14,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பனங்காட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:51

நாகை தெற்கு மாவட்டம் பனங்காட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 22 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 14,500 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,950  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கருக்கங்குடி கிளை

குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,950  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கருக்கங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:48

காரைக்கால் மாவட்டம் கருக்கங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 28,950  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 59,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - அம்பகரத்தூர் கிளை

ரூபாய் 59,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – அம்பகரத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:46

காரைக்கால் மாவட்டம் அம்பகரத்தூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 142 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 59,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 27370 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - நல்லம்பல் கிளை

ரூபாய் 27370 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – நல்லம்பல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:45

காரைக்கால் மாவட்டம் நல்லம்பல் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 82 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 27370 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 30,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - திருப்பட்டினம்  கிளை

ரூபாய் 30,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திருப்பட்டினம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:44

காரைக்கால் மாவட்டம் திருப்பட்டினம்  கிளை சார்பாககடந்த 2014 ரமளானில் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 30,600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 2,29,375 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - காரைக்கால் மாவட்டம்

ரூபாய் 2,29,375 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:40

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 1460  ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 2,29,375 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - விட்டுக்கட்டி கிளை

ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – விட்டுக்கட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:37

திருவாரூர் மாவட்டம் விட்டுக்கட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 63 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 30,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - தங்கச்சிமடம் கிளை

ரூபாய் 30,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:36

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 63 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 30,300 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 33,522 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  சீர்காழி கிளை

ரூபாய் 33,522 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சீர்காழி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 15:31

நாகை வடக்கு மாவட்டம் சீர்காழி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 151 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 33,522 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்