‘ஃபித்ரா விநியோகம்’

ரூபாய் 31,360  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்  - காந்தல் கிளை

ரூபாய் 31,360  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 20:02

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 31,360  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 76040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - தாம்பரம் கிளை

ரூபாய் 76040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – தாம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:54

 காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம்  தாம்பரம் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 76040 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
180 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - வில்லாபுரம் கிளை

180 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – வில்லாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:49

மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் கிளை   சார்பாக 2013 ரமளானில் 180 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய்  28200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஈஸ்வரி நகர் கிளை

ரூபாய்  28200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஈஸ்வரி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:45

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் ஈஸ்வரி நகர் கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய்  28200 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
600 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  புதுவை மாநிலம்

600 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – புதுவை மாநிலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:40

புதுவை மாநிலம் சார்பாக 2013 ரமளானில் 600 ஏழை குடும்பங்களுக்கு  ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 41175 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்  - கட்டிமேடு & ஆதிரங்கம்  கிளை

ரூபாய் 41175 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கட்டிமேடு & ஆதிரங்கம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:32

திருவாரூர் மாவட்டம் கட்டிமேடு & ஆதிரங்கம்  கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 41175 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 42,975 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - ஆலந்தூர்  கிளை

ரூபாய் 42,975 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – ஆலந்தூர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:30

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஆலந்தூர்  கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 42,975 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 42960 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம்   கிளை

ரூபாய் 42960 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம்   கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:28

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம்  கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம்   கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 42960 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 13900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - முருக்கங்குடி  கிளை

ரூபாய் 13900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – முருக்கங்குடி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:26

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் முருக்கங்குடி  கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 13900  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் - படப்பை  கிளை

ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – படப்பை  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 15, 2013 19:24

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம்  படப்பை    கிளை சார்பாக 2013 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15600 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்