‘சேவைகள்’

“ரூ 5000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:55

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பதுருன்னிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 3000/-” மருத்துவ உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:55

தொகை OR பொருள்: ரூ 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கலைஜோதிநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” வாழ்வாதார உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:55

பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: செய்யது மகதூம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” தீ விபத்து –ரூ 5000/-” நிவாரண உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:54

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: தீ விபத்து --ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): ஹாஜிராநிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” வாழ்வாதார உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:54

பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கபீர்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 3000/-” வாழ்வாதார உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:54

பொருள்: ரூ 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஹாஜாநிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000/-” வாழ்வாதார உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:52

பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சபியாநிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:51

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசாயம் குடிக்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 28-11-15கிளை: கிழக்கு கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1300” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:43

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1300என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு குடி நீர் வழங்கல்நிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பச்சப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“900” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 18:42

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 900என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு குடி நீர் வழங்கல்நிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/15கிளை: பச்சப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்