2018

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 33

  Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 32

  Click here to download pdf file  

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 – 31

  Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 30

Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 29

Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 28

Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 27

  Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 26

  Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 25

  Click here to download pdf file

உணர்வு இ-பேப்பர் 22 : 24

Click here to download PDF file